close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 17 września 2019

  13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

   

   

  Głosowanie za granicą w wyborach

  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

   

   

  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504).

   

  Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r., w godz. 7:00-21:00.

   

  Obywatele polscy, którzy stale przebywają za granicą, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie OSOBIŚCIE.

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12.09.2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1767) na terenie Berlińskiego Okręgu Konsularnego zostało utworzonych 5 obwodów głosowania

   

  Obwód głosowania nr 138

   

  siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   

  Ambasada RP w Berlinie

  Lassenstr. 19-21

  14193 Berlin

   

  Obwód do głosowania nr 139

   

  siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   

  Instytut Polski

  Burgstraße 27

  10178 Berlin

   

  Obwód głosowania nr 140

   

  siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   

  PMK (Dom Parafialny im. Św. Jana Pawła II)

  Lilienthalstraße 5

  10965 Berlin

   

  Obwód głosowania nr 141

   

  siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   

  Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk

  Majakowskiring 47

  13156 Berlin

   

  Obwód głosowania nr 142

   

  siedziba obwodowej komisji wyborczej:

   

  Instytut Polski

  Markt 10

  04109 Leipzig

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

   

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

   

  • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

   

  • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

   

  • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

   

  • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,

   

  • zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

   

  2. Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby, które zamierzają wziąć udział w wyborach za granicą, są zobowiązane zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu

   

  • ustnie,

   

  • pisemnie,

   

  • telefonicznie,

   

  • telegraficznie,

   

  • telefaksem,

   

  • w formie elektronicznej.

   

  Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie musi zawierać (plik do pobrania):

   

  • nazwisko,

   

  • imię (imiona),

   

  • imię ojca,

   

  • datę urodzenia,

  • numer ewidencyjny PESEL,

  • miejsce pobytu wyborcy za granicą,

  • numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu; w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego ,

  • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie:

   

  • telefonicznie, nr tel.: 0049 30 22 313 - 201, -211, -218, -219, -227, -238, -302

  • e-mailowo: berlin.amb.wk@msz.gov.pl,

  • pisemnie, na adres: Ambasada RP w Berlinie, Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin,

  • ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie,

  • faksem, nr faksu: 0049 30 22 313 212.

   

  Zgłoszenia można dokonać do 10 października 2019 r. (włącznie).

   

   

   

  3. Zaświadczenia wydawane przez Konsula

   

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziały Konsularnego Ambasady RP w Berlinie:

   

  • pisemnie, na adres: Ambasada RP w Berlinie, Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin

  • e-mailowo: berlin.amb.wk@msz.gov.pl

  • faksem, nr faksu: 0049 30 22 313 212

   

  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (tj. do 11 października 2019 r.).

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie www.pkw.gov.pl

  ZGŁOSZENIE DO SPISU WYBORCÓW

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: