close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • PRAKTYKI

  • 11 września 2012

     

     

     

     

     

    Ambasada RP w Berlinie informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziałach: Politycznym, Ekonomicznym i Konsularnym oraz w referacie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

     

    Praktyki w pełnym wymiarze godzin tj. od poniedziałku do piątku w godz. 815 – 1615 trwają miesiąc
    i rozpoczynają się pierwszego roboczego dnia miesiąca.

     

    Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktyki powinien:

     

    1. Posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE (w tym drugim przypadku po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej MSZ);
    2. Być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego, trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych. Od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat;
    3. Studiować lub być absolwentem kierunków studiów istotnych z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
    4. Niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.

    Podstawą rozpatrzenia kandydatury praktykanta jest złożenie kompletu dokumentów:

     

    1. Formularz aplikacyjny (wzór do pobrania poniżej);
    2. Zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni lub w przypadku praktyk absolwenckich kopia dyplomu ukończenia studiów;
    3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk (wzór do pobrania poniżej);
    4. Oświadczenie o niekaralności (do pobrania poniżej);
    5. Kopia obu stron dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi;
    6. Zdjęcie formatu paszportowego (w wersji elektronicznej);
    7. CV.

    Dokumenty można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną. W tym ostatnim przypadku oryginały należy przedłożyć w dniu rozpoczęcia praktyki wraz z oryginałem dowodu posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego czas trwania praktyki.

     

    Zgłoszenia kandydatów rozpatrywane są w miarę wolnych miejsc.

     

    Zgłoszenia na praktyki do Konsulatów Generalnych RP, Instytutów Polskich na terenie Niemiec proszę wysyłać bezpośrednio na adresy e mailowe placówek.

     

    Jednocześnie informujemy, że praktyki są bezpłatne, a Ambasada RP w Berlinie nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia osoby odbywającej praktykę.

     

    Osoba odpowiedzialna:

     

     

    • Ewa Kostrzewa

    E-mail: ewa.kostrzewa@msz.gov.pl

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: