close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 7 listopada 2016

  Ambasada RP w Berlinie uprzejmie informuje, o sprzedaży samochodu służbowego marki MERCEDES-BENZ E 200 Kompressor w formie pisemnego przetargu publicznego.

  Cena wywoławcza – 6000 EUR netto

   

  Oferty pisemne (wzór – zał. nr 2) z proponowaną kwotą zakupu należy składać w siedzibie Ambasady (Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin) w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Przetarg MERCEDES-BENZ E 200”, w dni robocze, w godz. 9.00-15.00 lub drogą pocztową,  nie później niż do dnia 22.11 br.

   

  Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie również odrzucona.

   

  Warunkiem rozpatrzenia oferty oraz przystąpienia do przetargu jest niezwłoczne  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 600 EUR. Wadium można wpłacić przelewem na konto Ambasady:

   

  IBAN: DE83 100 708 480 5100250 00

  BIC: DEUT DE DB110

   

  nie później niż do dnia 22.11 br. (prosimy uwzględnić, że liczy się data wpływu wadium na konto Ambasady)

  Pojazd można będzie oglądać w Ambasadzie RP w Berlinie w dniach 17.11-18.11 (włącznie)  br.,  w godzinach 9.00-15.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem placówki:

   

  Michał Rylski, tel. +49 30 223 13 213 lub mailowo michal.rylski@msz.gov.pl

   

  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2016. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny. Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium poprzez przelew.

   

  W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie. Przystępując do przetargu wyraża zgodę na opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych) wymaganych przez władze niemieckie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

   

  Ambasada RP w Berlinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

   

  Ambasada RP w Berlinie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

   

  Zał. 1 – dane techniczne i zdjęcia pojazdu

  Zał. 2 – formularz ofertowy

   

   

  zdj 1
  zdj 3
  zdj 4
  zdj 5
  zdj 2

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: