close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZGON ZA GRANICĄ - SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 •  

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia rodzinę w kraju. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie zleceniodawca. Konsul nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

  Do przewozu zwłok lub urny z Niemiec do Polski konieczne jest zaświadczenie wydane przez polski urząd konsularny. Zaświadczenie wydawane jest: w przypadku zwłok – jedynie przedsiębiorstwu pogrzebowemu, w przypadku urny – również osobom prywatnym. W celu uzyskania zaświadczenia należy skompletować i przedłożyć w konsulacie,  wyłącznie w godzinach otwarcia (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00-14.00; wtorek: 13.00-18.00) oryginały następujących dokumentów (bez konieczności tłumaczenia na język polski):

   

   

  1. Decyzję starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku, zezwalającą na przewiezienie ciała lub prochów osoby zmarłej do Polski i pochowania na miejscowym cmentarzu. Zaświadczenie administracji cmentarza nie jest wystarczające (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania zezwolenia/decyzji: międzynarodowy akt zgonu, świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu zawierające informację, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną);
  2. akt zgonu (w języku niemieckim /STERBEURKUNDE/ lub na druku wielojęzycznym /AUSZUG AUS DEM STERBEEINTRAG/) albo zaświadczenie właściwego niemieckiego urzędu stanu cywilnego poświadczające, iż wystawienie takiego aktu nie było możliwe /BESCHEINIGUNG ÜBER ZURÜCKSTELLUNG EINER STERBEURKUNDE/ (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania aktu zgonu przez niemiecki urząd stanu cywilnego: akt urodzenia osoby zmarłej na druku wielojęzycznym, akt małżeństwa osoby zmarłej na druku wielojęzycznym w przypadku osoby, która pozostawała w związku małżeńskim);
  3. w przypadku zwłok – zezwolenie na przewóz zwłok /LEICHENPASS/, w przypadku urny – zaświadczenie o spopieleniu /EINÄSCHERUNGSBESCHEINIGUNG/.

   

   

  UWAGA: W przypadku ubiegania się w konsulacie o wydanie zaświadczenia na przewóz zwłok lub urny bez wymaganych oryginałów ww. dokumentów zaświadczenie nie zostanie wystawione.

   

   

   

   

  INFORMACJE DODATKOWE:

   

  Opłata konsularna wynosi 50,- EUR (zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych).

   

   

   

  PRZEWÓZ ZWŁOK

   

  Techniczne wymogi trumny:

  - zwłoki muszą znajdować się w szczelnie zalutowanym metalowym wkładzie do trumny,

  - metalowy wkład powinien zawierać substancję absorbującą (co najmniej 5 cm),

  - metalowy wkład musi być umieszczony w drewnianej trumnie.

   

   

  Przy wystawianiu dokumentu tożsamości zwłok /LEICHENPASS/ przewoźnik może być poproszony o pisemne potwierdzenie przestrzegania międzynarodowych przepisów sanitarnych dot. przewożenia zwłok /BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ORDNUNGSGEMÄSSE EINSÄRGUNG/.

   

   

   

  PRZEWÓZ URNY

   

  Techniczne wymogi urny z prochami:

  - prochy powinny zostać umieszczone w szczelnie zalutowanym wkładzie, a następnie umieszczony
  w urnie.

  - urna może zostać przewieziona do Polski przez zakład pogrzebowy, osobę prywatna, lub przesłana pocztą.

  - w każdym przypadku należy transportować urnę wraz z oryginałem zaświadczenia konsularnego.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: