close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJA O STREFIE SCHENGEN

 • Cudzoziemcy posiadający ważny dokument pobytowy wydany przez jedno z państw członkowskich UE mogą na podstawie tego dokumentu oraz ważnego dokumentu podróży przemieszczać się po terytoriach innych państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (liczonych od daty pierwszego wjazdu), pod warunkiem że:

   

  • posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:

   - jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich;

   - został wydany w okresie ostatnich 10 lat;

  • uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego;
  • nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z Państw Członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich.

   

  Prawo swobodnego przemieszczania się przysługuje także cudzoziemcom posiadającym ważną wizę krajową.

   

   

   

  Podstawa prawna:

   

  Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach

  (Dz.U. UE L z dnia 22 września 2000 r.)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: