close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

 • 13 stycznia 2017

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

  • współmałżonek,

  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  • rodzice pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  • wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  • ważny paszport,

  • dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  4. Odmowa wydania wizy Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego. Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  5. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  ________________________________________

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

  Visa for a family member of EU citizen

  This procedure applies to citizens from third countries who travel to a Member State other than the Member State of whose nationality a family member – an EU citizen is or already stay in that country.

  The application for a visa is free of charge. Visa applicants are admitted to the consulate without prior registration.

  An EU citizen is a citizen of an EU Member State, a citizen of a Member State of the European Free Trade Association (EFTA) - a party to the Agreement on the European Economic Area (Norway, Iceland, Liechtenstein), a citizen of the Swiss Confederation.

  A family member of an EU citizen is:

  • a spouse,
  • a direct descendant of EU citizen who is under the age of 21 or is dependent and those of the spouse, living in the common household with EU citizen,
  • a dependent direct relatives of EU citizen in the ascending line and those of the spouse or living in the common household with EU citizen.

  Visa Requirements:

  • a completed and signed application form for a Schengen or national visa should be submitted by the applicant in person together with (filled on http://www.e-konsulat.gov.pl/ );
  • one photograph of passport style and size [35 x 45 mm]
  • a valid travel document;
  •  documents confirming the identity of an EU citizen and the family relationship with the applicant (the original marriage certificate, the birth certificate or other applicable certificates)
  • a proof of traveling to Poland together with family member of the EU citizen (i.e. a written statement issued by a EU citizen).

  Here you can find examples of fulfilled Schengen visa application and national visa application.

  Refusal to issue a visa:

  • The entry of the applicant takes place during the period of validity of the entry concerning the person on the list of foreigners whose stay on the territory of the Republic of Poland is undesirable or,
  •  the stay of that person in the territory of the Republic of Poland may pose a threat to the defense or security of the state or to the protection of public security and public order or public health.

  Refusal is issued in form of decision by a consul. The Ministry of Foreign Affairs will review the appeal.

  Legal basis:

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525) – transposed Directive 2004/38/EC of European Parliament and Council from 29th April 2004 into national law
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: