close

 •  

   

 • PRAKTYKI

 • 11 września 2012

   

   

   

   

   

  Ambasada RP w Berlinie informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziałach: Politycznym, Ekonomicznym i Konsularnym oraz w referacie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

   

  Praktyki w pełnym wymiarze godzin tj. od poniedziałku do piątku w godz. 815 – 1615 trwają miesiąc
  i rozpoczynają się pierwszego roboczego dnia miesiąca.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktyki powinien:

   

  1. Posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE (w tym drugim przypadku po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej MSZ);
  2. Być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego, trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych. Od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat;
  3. Studiować lub być absolwentem kierunków studiów istotnych z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  4. Niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.

  Podstawą rozpatrzenia kandydatury praktykanta jest złożenie kompletu dokumentów:

   

  1. Formularz aplikacyjny (wzór do pobrania poniżej);
  2. Zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni lub w przypadku praktyk absolwenckich kopia dyplomu ukończenia studiów;
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk (wzór do pobrania poniżej);
  4. Oświadczenie o niekaralności (do pobrania poniżej);
  5. Kopia obu stron dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi;
  6. Zdjęcie formatu paszportowego (w wersji elektronicznej);
  7. CV;
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 RODO (wzór do pobrania poniżej).

  Dokumenty można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną. W tym ostatnim przypadku oryginały należy przedłożyć w dniu rozpoczęcia praktyki wraz z oryginałem dowodu posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego czas trwania praktyki.

   

  Zgłoszenia kandydatów rozpatrywane są w miarę wolnych miejsc.

   

  Zgłoszenia na praktyki do Konsulatów Generalnych RP, Instytutów Polskich na terenie Niemiec proszę wysyłać bezpośrednio na adresy e mailowe placówek.

   

  Jednocześnie informujemy, że praktyki są bezpłatne, a Ambasada RP w Berlinie nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia osoby odbywającej praktykę.

   

  Osoba odpowiedzialna:

   

   

  • Ewa Kostrzewa

  E-mail: ewa.kostrzewa@msz.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: