close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 kwietnia 2019

  Zapraszamy do przedstawiania oferty współpracy projektowej przy realizacji projektów polonijnych w II połowie 2019 r. Nieprzekraczalny termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019 r.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w RFN informuje, że do 30 kwietnia 2019 r. można składać oferty (wnioski) współpracy dot. projektów polonijnych, które planują Państwo przeprowadzić w II półroczu 2019 r.

   

   

  ZASADY PROJEKTOWE

   

  1. Oferty wyłącznie w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres email: berlin.amb.wk@msz.gov.pl.
  2. Wnioski projektowe należy wypełnić kompletnie i rzetelnie (wszystkie pola) – formularze do pobrania na dole strony.
  3. Do wniosku projektowego należy obowiązkowo przesłać formularz informacji nt. Państwa danych kontaktowych oraz bankowych, a także oświadczenie ws. podwójnego finansowania projektów polonijnych.
  4. Oferty projektowe należy przesyłać wyłącznie w formacie edytowalnym MS Word typu „doc” lub „docx”. Oferty w wersji papierowej oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Oferty niekompletne lub zawierające istotne braki i błędy nie będą rozpatrywane; w wypadku niewielkich uchybień – zostaną zwrócone wnioskodawcy w celu uzupełnienia.
  6. Prosimy o używanie polskiej czcionki / polskich znaków diakrytycznych.
  7. Prosimy nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników dot. opisu projektu.
  8. W przypadku składania więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o uszeregowanie ich od najbardziej do najmniej dla Państwa istotnych.
  9. Wydział Konsularny Ambasady RP w RFN dokonuje oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi m.in. w rządowym „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”.
  10. Najwyżej ocenione przez placówkę oferty projektowe zgłaszane są – w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią – jako wnioski projektowe do dofinansowania z funduszy polonijnych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu podejmuje MSZ.
  11. Wydział Konsularny Ambasady RP w RFN zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian we wnioskach projektowych – zwłaszcza kosztorysu projektu; w szczególności poprzez pomniejszenie kwoty wnioskowanego dofinansowania.
  12. Prosimy o przedstawienie dokładnych kosztów związanych z realizacją projektu. Tylko te pozycje, które zostały uwzględnione we wniosku projektowym i ujęte w umowie zawieranej przez Ambasadę RP w RFN z partnerem polonijnym, będą brane pod uwagę przy rozliczaniu projektu.
  13. Informujemy, że warunkiem podpisania umowy na realizację projektu jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na publikację na stronach internetowych Placówki informacji o wysokości przyznanych przez DWPPG MSZ środków na konkretny projekt.
  14. Przyznane przez DWPPG MSZ środki wypłacane są na rzecz partnera po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie faktur i/lub rachunków wystawionych przez partnera na Ambasadę RP w RFN (Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin) lub – jeśli przewidziano to w umowie – noty księgowej z załączonymi rachunkami, dokumentującymi wydatki poniesione przez partnera.
  15. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, możliwy jest etapowy odbiór przedmiotu umowy, a co za tym idzie – etapowe finansowanie projektu.
  16. Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku kalendarzowego. Okres świąteczno-noworoczny wymusza zakończenie rozliczeń finansowych z wnioskodawcą najpóźniej do 9 grudnia 2019 r.
  17. Prosimy o przestrzeganie terminów realizacji projektów. W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu lub niemożności realizacji projektu – prosimy o niezwłoczne pisemne (mailowe) powiadomienie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w RFN o zaistniałym fakcie.

   

  UWAGA!!! W ramach projektów polonijnych nie ma możliwości:

   

  • dofinansowania wyżywienia/cateringu,
  • dofinansowania zakupu kwiatów,
  • prefinansowania projektów.

   

   

  Oferta Współpracy Projektowej 2019 r.

  Informacje ogólne nt. Wnioskodawcy

  Oświadczenie ws. podwójnego finansowania

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: